Szociális célú tüzelőanyag támogatás – 2023

KÉRELEM

Sajókaza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatás helyi szabályairól

Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sajókaza község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező állampolgárokra.

(2) A rendelet alkalmazásában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni.

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni juttatásként térítésmentes szociális tüzelőanyag támogatást, keménylombos tűzifát biztosíthat – a rendelkezésre álló keret mértékéig – annak a kérelmezőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 550 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 650 %-át nem haladja meg.

(2) A támogatás megállapításakor az igénylők közül előnyben kell részesíteni, aki

a) települési támogatásra jogosult (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülőket),

b) aktív korúak ellátására,

c) időskorúak járadékára jogosult,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(3) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

3. § A tüzelőanyag támogatás mennyisége minimum 0,5 erdei m3 keménylombos tűzifa háztartásonként.

4. § A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

5. § (1) Nem jogosult tüzelőanyag támogatás – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől –

a) az a személy, család, aki tűzifával egyáltalán nem fűthető lakásban lakik, vagy

b) azon ingatlan tulajdonosa vagy használója részére, aki igénylését üresen álló vagy életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában nyújtja be, vagy

c) az a személy, család, aki erdőgazdálkodó és ilyen tevékenységből természetbeni vagy pénzbeli juttatásban részesül.

(2) A tüzelőanyag támogatásban részesülő személy a fát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, és csak a kérelmében megjelölt ingatlanon használhatja fel.

(3) Amennyiben az ellátásban részülő a (2) bekezdésben meghatározottakat megszegi, vele szemben alkalmazni kell a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésének 1993. évi III. törvény 27. §-a szerinti előírásokat.

6. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az 1. melléklet szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2023. október 31. napjáig lehet benyújtani a Sajókazai Polgármesteri Hivatalban.

(3) A Képviselő-testület a tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálásának hatáskörét az Igazgatási és Településfejlesztési Bizottságra ruházza át. A tűzifa támogatásról a bizottság határozattal dönt.

(4) A döntést követően a Hivatal gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

7. § A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára megállapított állami támogatás, mely egyenlő részben kerül elosztásra a jogosult kérelmezők között. A forrás felhasználását követően további tüzelőanyag támogatási iránti kérelmek kielégítésére nincs lehetőség.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. április 30-án hatályát veszti.