Sajókazai Nappali Szociális Központ

Sajókazai Nappali Szociális Központ

Cím: 3720 Sajókaza, Petőfi u. 1-3.
Telefon: +36-48-505-209 és +36-48-505-210
Email: szockozpont@sajokaza.hu; nappali.szoc.skaza@parisat.hu


Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím: 3720 Sajókaza, Petőfi u. 7.
Telefon: +36-48-415-201
Email: csaladsegito@sajokaza.hu


Intézményvezető

Bakos Lehelné


Munkatársak

Nagyné Szőcs Nikolett – intézményvezető helyettes, családsegítő
Kaló Brigitta – családsegítő
Kis Réka – családsegítő
Deáki Diána – családsegítő
Komjáthi Beáta – szakmai egységvezető (házi segítségnyújtás)
Bukovinszki Jánosné – gondozó
Csorba Jánosné – gondozó
Nagy Gyuláné – gondozó
Török Ilona – gondozó
Nagy Gyöngyi – gondozó
Csabai Erzsébet – gondozó
Szalóki- Pácza Zsuzsa – gondozó
Bódi- Sándor Éva – gondozó
Majoros Csabáné – gondozó
Barta Albertné – gondozó
Molnár Tünde – gondozó
Orbán Fanni Katalin – gondozó
Kasza Árpádné – gondozó
Csordásné Révay Izabella – gondozó
Kozma Zoltánné – gondozó
ifj. Csorba Jánosné – gondozó


Az intézmény feladatai

Család- és gyermekjóléti Szolgálat:

 • A családsegítés az életvezetési problémákkal, szociális, vagy mentálhigiénés problémákkal, gondokkal, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló családok, illetve személyek szociális és mentálhigiénés ellátása. A családsegítés az ilyen helyzeteket előidéző okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
 • Feladata továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.-ben meghatározott feladatok ellátása, illetve biztosítása.
 • Alapellátás keretében hozzájárul a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyezettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából való kiemelésének megelőzéséhez.
 • A veszélyeztetettséget észlelő és jelző hatékony információs rendszer működtetése érdekében feladata a településen a megelőzésben érintett valamennyi intézmény, hatóság és szakember együttműködésének összehangolása, közös stratégia kidolgozása.
 • A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében feladata az erre kijelölt munkatárs(ak) alkalmazásával annak biztosítása, hogy álljon a család, illetve a veszélyeztetett gyermek rendelkezésére olyan segítő szakember, akihez önként fordulhatnak.
 • Együttműködés a járási Kazincbarcikai Család- és Gyermekjótéti Központtal, illetve annak esetmenedzserével.
 • Feladata továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.-ben, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyermekjóléti feladatok ellátása, illetve biztosítása.

Házi segítségnyújtás: (személyi gondozás; szociális segítés)

 • Az ellátott részére nyújt alapvető gondozási, ápolási feladatokat. Az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, valamint a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást foglalja magában a házi segítségnyújtás.
 • Gondoskodik azokról az idős személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak.
 • Gondoskodik azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.

Idősek klubja:

 • Az idősek klubja olyan nappali ellátást nyújtó intézmény, amely a saját otthonukban élő, de idős koruk, szociális és mentális állapotuk miatt önellátásra csak részben képes személyek napközbeni ellátását szolgálja. (Lehetőséget biztosít napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.)
 • A klubtagok számára igényüknek, egészségüknek megfelelő tevékenységek lehetővé tételét, gondozását biztosítja.
 • Biztosítja a napi egyszeri meleg élelmet.
 • Szabadidős programokat.
 • Pihenést.
 • Személyes tisztálkodást, illetve a személyes ruházat tisztításának lehetőségét.
 • Hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtást.

Étkeztetés:

 • A koruk, egyészségi állapotuk miatt önmaguk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek legalább napi egyszeri meleg étkezés biztosítása a szociális étkeztetés keretében.
 • A kihordást, illetve a díjbeszedést az intézmény dolgozója végzi.
 • Az étkeztetés megszervezése az étel lakásra szállításával történik.

Az intézmény működési területe

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás:

 • Sajókaza
 • Sajóivánka
 • Sajógalgóc
 • Vadna
 • Szuhakálló
 • Dédestapolcsány

Idősek klubja, szociális étkeztetés: Sajókaza település közigazgatási területe