Pályázat Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testülete hirdet a Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakörének betöltésére

A munkakör megnevezése:

Intézményvezető (vezető állású munkavállaló) – 5 év határozott időtartamú munkakör (2023. január 1. napjától 2027. december 31. napjáig) 3 hónap próbaidővel

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkahely megjelölése:

Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár

3720 Sajókaza, Kossuth u. 6.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

A képviselő-testület és a jogszabályokban meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása.

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása.

A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása.

A helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása.

Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete.

Közreműködés a település kulturális kommunikációjának irányításában.

Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Az intézményvezető felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó önkormányzat által hozott, az intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

Irányítja és vezeti az intézményt, koordinálja a szakmai tevékenységet, gondoskodik a könyvtári szolgáltatások, a helyi közművelődési feladatok jogszabályban, az alapító okiratban, az SZMSZ-ben meghatározottak szerinti ellátásáról.

Biztosítja a fenntartó döntésében meghatározottak végrehajtását, az intézmény zavartalan működését, ellátja a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat.

Pályázati feltételek, a munkakör betöltésének feltételei:

1. magyar állampolgárság,

2. büntetlen előélet, annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,

3. cselekvőképesség,

4. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek való megfelelés,

5. a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X. 30.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdés szerint megfelel a rendelet 1. mellékletében meghatározott követelményeknek:

a) felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, illetve nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés,

b) végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,

c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,

VAGY

a) könyvtári szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,

b) KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv ismeret,

c) végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat.

A javadalmazásra vonatkozó információk:

A munkabér és egyéb juttatások megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, nyilatkozatok:

  • A pályázó szakmai önéletrajza,
  • A pályázó motivációs levele,
  • A pályázó intézményre vonatkozó részletes szakmai és vezetési programja, a szakmai helyzetelemzésre épülős fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),
  • Az iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot, nyelvismeretet igazoló okmányok másolata,
  • A pályázó 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa, a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően.
  • A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy
  • a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerheti, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  • megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
  • pályázata elbírálására vonatkozó szakbizottsági, vagy a képviselő-testületi zárt vagy nyilvános ülés tárgyalásához járul-e hozzá,
  • megbízása esetén vállalja, hogy az előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, 120 órás képzés elvégzését a jogszabályban írt feltételek szerint.

A pályázat benyújtásának feltételei és elbírálásának határideje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg és a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt.

Az intézményvezetői munkaszerződés megkötésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. október 31.

A pályázati felhívás közzétételre kerül a fenntartó (www.sajokaza.hu) honlapján.

A pályázatokat a benyújtási határidőig Sajókaza Község Polgármesterének címezve (3720 Sajókaza, Petőfi u. 2.) kell benyújtani.

A pályázat elbírálási határideje: 2022. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban információt nyújt Rusznyák István polgármester, a 48/355-001 telefonszámon.