Pályázat a Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakörének betöltésére

Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sajókaza Község Polgármestere pályázatot hirdet a Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakörének betöltésére

A munkakör megnevezése:
Intézményvezető (vezető állású munkavállaló) – 5 év határozott időtartamú munkakör (2021. április 1. napjától 2026. március 31. napjáig) 3 hónap próbaidővel

A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkahely megjelölése:
Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár
3720 Sajókaza, Kossuth u. 6.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

 • A képviselő-testület és a jogszabályokban meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása.
 • Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása.
 • A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása.
 • A helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása.
 • Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete.
 • Közreműködés a település kulturális kommunikációjának irányításában.
 • Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.
 • Az intézményvezető felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó önkormányzat által hozott, az intézményt érintő döntések végrehajtásáért.
 • Irányítja és vezeti az intézményt, koordinálja a szakmai tevékenységet, gondoskodik a könyvtári szolgáltatások, a helyi közművelődési feladatok jogszabályban, az alapító okiratban, az SZMSZ-ben meghatározottak szerinti ellátásáról.
 • Biztosítja a fenntartó döntésében meghatározottak végrehajtását, az intézmény zavartalan működését, ellátja a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat.

Pályázati feltételek, a munkakör betöltésének feltételei:

 1. magyar állampolgárság,
 2. büntetlen előélet, annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,
 3. cselekvőképesség,
 4. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek való megfelelés,
 5. a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X. 30.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdés szerint megfelel a rendelet 1. mellékletében meghatározott követelményeknek:
 • a) felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, illetve nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés,
 • b) végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,
 • c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,

VAGY

 • a) könyvtári szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 • b) KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv ismeret,
 • c) végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat.

A javadalmazásra vonatkozó információk:

A munkabér és egyéb juttatások megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, nyilatkozatok:

 • A pályázó szakmai önéletrajza,
 • A pályázó motivációs levele,
 • A pályázó intézményre vonatkozó részletes szakmai és vezetési programja, a szakmai helyzetelemzésre épülős fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),
 • Az iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot, nyelvismeretet igazoló okmányok másolata,
 • A pályázó 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa, a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően.
 • A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy
 • a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerheti, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • pályázata elbírálására vonatkozó szakbizottsági, vagy a képviselő-testületi zárt vagy nyilvános ülés tárgyalásához járul-e hozzá,
 • megbízása esetén vállalja, hogy az előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, 120 órás képzés elvégzését a jogszabályban írt feltételek szerint.

A pályázat benyújtásának feltételei és elbírálásának határideje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg és a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt.

Az intézményvezetői munkaszerződés megkötésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat benyújtási határideje: 2021. február 28.

A pályázati felhívás közzétételre kerül a fenntartó (www.sajokaza.hu) honlapján.

A pályázatokat a benyújtási határidőig Sajókaza Község Polgármesterének címezve (3720 Sajókaza, Petőfi u. 2.) kell benyújtani.

A pályázat elbírálási határideje: 2021. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban információt nyújt Rusznyák István polgármester, a 48/355-001 telefonszámon.