Hírek

ÉRV. Zrt. ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatók

Tisztelt Felhasználóink!

Stratégiai célkitűzéseinkkel összhangban arra törekszünk, hogy a Felhasználók érdekeit szem előtt tartva az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. működését és informatikai rendszereit folyamatosan fejlesszük. A többi regionális víziközmű-szolgáltató tevékenységével való összehangolás érdekében több olyan fejlesztés is folyamatban van, amely érinti a Tisztelt Felhasználókat is. Ezen változásokról az alábbiak szerint nyújtunk rövid tájékoztatást. (Bővebben: a www.ervzrt.hu weboldalunkon tájékozódhatnak.)

Milyen módon fog történni a számlázás? 

 • Az eddig eltelt időszakban ki nem állított számlák kiküldésénél, illetve a fizetési határidők meghatározásánál Társaságunk arra törekszik, hogy a Felhasználók érdekeit a lehető legteljesebb mértékben figyelembe vegye.

 • A számlázás egyes felhasználói csoportoknál már megkezdődött, amely folyamatosan kerül kiterjesztésre valamennyi Felhasználóra.

 • Az elkövetkezendő időszakban még nem a normál rendnek megfelelően kerülnek a számlák kiállításra, de a visszamenőleges időszak ki nem számlázott mennyisége nem egy számlában kerül majd kiterhelésre.

 • Társaságunk az elmaradt időszak számláit eleinte a megszokottól sűrűbben fogja kibocsátani, ugyanakkor hosszabb fizetési határidő kerül alkalmazásra.

 • Felhasználóinknak részletfizetési lehetőséget biztosítunk, amennyiben a feltételeknek megfelelnek.

 • További információ: a számlákon található, kérjük, figyelmesen tanulmányozzák át!

Hogyan lehet bejelenteni, bediktálni a mérőóra állását? 

 • Automata mérőállás-bejelentés formájában, az üzleti partnerazonosító és a mérő gyári szám utolsó 4 számjegyének megadását követően telefonon, a 06-80/22-42-42 telefonszám menüpontjában.

 • Online és mobil applikáción keresztül a vizcenter.hu weboldalon, a vízmérőállás bejelentése menüpontban.

 • Írásban, a 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1. címre postázva.

 • Elektronikusan, az ugyfelszolgalat@ervzrt.hu e-mail címre küldve.

 • Telefonon, az ügyintézővel történő kapcsolatfelvétel útján, az ingyenesen hívható 06-80/22-42-42 telefonszámon.

 • Személyesen, az ügyfélszolgálati irodáinkban.

 • További információ: a ervzrt.hu és a www.vizcenter.hu weboldalon található.

Hogyan lehet módosítani a havi számlán szereplő ÁTLAGFOGYASZTÁS mennyiségét? 

 • A becsült fogyasztás mennyiségét a számlázási rendszer a tényleges vízfelhasználás mennyiségéből állapítja meg.

 • Az éves átlagfogyasztás (számlázott havi átalánymennyiség) módosítására lehetőség van az online ügyfélszolgálati adatlapunkon, mely megtalálható a https://vizcenter.hu/erv/

 • Tisztelt Felhasználóink módosítást kérhetnek az ugyfelszolgalat@ervzrt.hu e-mail címen.

 • Ügyfeleinknek lehetőséget nyújtunk az átlagfogyasztás módosítására a 06-80/22-42-42 telefonszámon.

 • Személyes ügyintézésre is lehetőséget biztosítunk az ügyfélszolgálati irodáinkban, a honlapunkon található nyitvatartási időben.

 • Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy az átlagfogyasztást minden elszámolt mérőállást követően a rendszer automatikusan újrakalkulálja.

 • Amennyiben a Tisztelt Felhasználónk minden hónapban a ténylegesen elfogyasztott mennyiségről szeretne számlát kapni, lehetősége van a havi diktálást alapul vevő számlázást választania. Ebben az esetben, a diktálási időszakban, az előzőekben ismertetett ügyintézési csatornákon van lehetősége a havi mérőállást bediktálni.

 • További információ: a ervzrt.hu és a www.vizcenter.hu weboldalon található.

Tájékoztató a fizetési lehetőségekről 

 • A befizetés történhet postai csekken (számlához csatoltan vagy igénylés esetén).

 • Lehetőség nyílik befizetésre egyedi átutalással.

 • Csoportos beszedési megbízással is rendezhető a számla.

 • A Kazincbarcikai, Miskolci, Ózdi, Pétervásárai, Salgótarjáni és Tiszaújvárosi Ügyfélszolgálati Irodánkban bankkártyával is fizethetnek Tisztelt Felhasználóink.

 • Fogyasztóink a vizcenter.hu online felületen és mobil applikáción keresztül, regisztrációt követően nyomon követhetik és befizethetik számláikat az OTP SimplePay alkalmazással.

 • Díjnet felületén a számlák kiegyenlítése igény szerint történhet bankkártyával, netbankon keresztül, mobilon, csoportos beszedési megbízással vagy eseti banki átutalással – egyszerűen, biztonságosan, kényelmesen és környezetbarát módon.

 • Személyes befizetésre az ügyfélszolgálati irodáink pénztárában nyílik lehetőség.

 • További információ: a ervzrt.hu weboldalon található.

FELHASZNÁLÓINK MILYEN ELÉRHETŐSÉGEKEN INTÉZHETIK ÜGYEIKET? 

 • Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken.

 • Telefonon: az ingyenesen hívható 06-80/22-42-42 telefonszámon.

 • Online ügyintézés keretén belül, amely előzetes regisztrációt igényel

 • a vizcenter.hu weboldalon és

 • mobil applikáción keresztül. (A mobil applikáció [Vízcenter MVMI ZRT.] letölthető a Play Áruházból és az App Store-ból.)

 • Írásban a 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1. címre postázva.

 • Elektronikusan az ugyfelszolgalat@ervzrt.hu e-mail címet alkalmazva.

 • Személyesen: az ügyfélszolgálati irodáinkban, amelyek nyitvatartásáról tájékozódhat a www.ervzrt.hu és a www.vizcenter.hu weboldalakon.

 Köszönjük Felhasználóink együttműködését! Tisztelettel: ÉRV. Zrt.

Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.(X.16.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatás helyi szabályairól

Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Sajókaza község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező állampolgárokra.

(2) A rendelet alkalmazásában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni.

A támogatás feltételei

2.§

(1) A támogatás megállapításakor az igénylők közül előnyben kell részesíteni, aki

a) települési támogatásra jogosult (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülőket),

b) aktív korúak ellátására,

c) időskorúak járadékára jogosult,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(2) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

3.§

A tüzelőanyag támogatás mennyisége minimum 0,5 m3 keménylombos tűzifa háztartásonként.

4.§

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

5.§

(1) Nem jogosult tüzelőanyag támogatás – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől 

a) az a személy, család aki tűzifával egyáltalán nem fűthető lakásban lakik, vagy

b) azon ingatlan tulajdonosa vagy használója részére, aki igénylését üresen álló vagy életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában nyújtja be.

(2) A tüzelőanyag támogatásban részesülő személy a fát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, és csak a kérelmében megjelölt ingatlanon használhatja fel.

(3) Amennyiben az ellátásban részülő a (2) bekezdésben meghatározottakat megszegi, vele szemben alkalmazni kell a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésének 1993. évi III. törvény 27.§-a szerinti előírásokat.

A támogatás igénylésének menete

6.§

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2018. november 15. napjáig lehet benyújtani a Sajókazai Polgármesteri Hivatalban.

(3) A Képviselő-testület a tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálásának hatáskörét az Igazgatási és Kisebbségi Bizottságra ruházza át. A tűzifa támogatásról a bizottság határozattal dönt.

(4) A döntést követően a Hivatal gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

7.§

A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára megállapított állami támogatás. A forrás felhasználását követően további tüzelőanyag támogatási iránti kérelmek kielégítésére nincs lehetőség.

8.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Sajókaza, 2018. október 16. 

⇓Kérelem Szociális tüzelőanyag támogatásra

⇓Átvételi elismervény

Tájékoztatás a fúrt kutak engedélyeztetéséről

Az Országgyűlés 2017. évben módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt, amely 2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogifennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni.

Ha kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel rendelkező Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint. Fontos, hogy a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet szerint tervdokumentációt csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre feljogosított szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik. A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell a BM rendelet által előírt adatokat.

Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek.

Csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra szolgál és ez nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni. A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratórium vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.

Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedély iránti kérelem

Sajókaza